Regulamin Sklepu

Sklep (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez:

Innovative Solutions Sławomir Pietrzyk z siedzibą w Piasecznie ul. Pulawska 45b, NIP: 6571079340, REGON 140388004.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (http://paylane.pl).

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Produkty dostępne w Sklepie w wersji freeware, demo lub innej bezpłatnej formie udostępniane są użytkownikom niezależnie od posiadania Konta Klienta, po zaakceptowaniu licencji i udostępnieniu niezbędnych danych osobowych wraz ze zgodą na otrzymywanie newslettera.
 2. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta (poza nazwą użytkownika) mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy na adres support@is-wireless.com. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty i usługi oferowane w Sklepie mogą podlegać warunkom licencyjnym lub warunkom świadczenia usług, z którymi Klient powinien zapoznać się przed zakupem produktu lub usługi. Licencje lub Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§5 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  2. wybrać formę płatności,
  3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres (adres e-mail w przypadku treści cyfrowych), na który ma nastąpić dostawa produktu, oprogramowania lub treści cyfrowych,
  4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
  5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub równoznaczny,
  6. opłacić zamówienie.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§6 Formy płatności

 1. Sklep przyjmuje płatności:
  1. kartą kredytową,
  2. przelewem bankowym.
 2. Za moment otrzymania zapłaty uznawany jest moment zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.
 3. Aktualny status płatności jest dostępny dla Klienta w jego Koncie po zalogowaniu.

§7 Realizacja zamówień

 1. Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie Sklep niezwłocznie udostępnia Klientowi zakupione oprogramowanie, usługi lub treści cyfrowe. Dostęp do zakupionych produktów jest możliwy również później, z poziomu Konta Klienta. Rekomendujemy zapisanie udostępnionych plików na nośniku pamięci należącym do klienta.
 2. Zakupione oprogramowanie może wymagać aktywacji. W takim wypadku prawidłowe działanie oprogramowania wymaga od Klienta postępowania zgodnego z instrukcją typu „readme file”, w szczególności wygenerowania pliku C2V i wysłania go na adres support@is-wireless.com
 3. Po otrzymaniu zapytania o aktywację z konkretnego komputera (stacji roboczej) Sklep udostępnia Klientowi plik autoryzacyjny (V2C) w ciągu 72 godzin. Wysłanie pliku V2C jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usługi lub dostarczeniem treści cyfrowych, o którym mowa w §9 ust 2.
 4. Klient przy użyciu otrzymanego pliku autoryzuje komputer i może korzystać z dostarczonego oprogramowania.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy lub adresu e-mail.

§8 Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres support@is-wireless.com
 2. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie usunie wadę lub wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli zawarto umowę:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 Zwrot należności Klientom

 1. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta).
 3. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu.

§11 Promocje

 1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu , chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

§12 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres support@is-wireless.com .
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Sklepu poświęconej polityce prywatności.

§13 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres support@is-wireless.com .

§14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. Powyższe nie ogranicza uprawnienia konsumenta do skorzystania z innego sądu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 10. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 2 maja 2016 r.

STORE TERMS OF USE

The STORE (hereinafter the Store) is operated by:

Innovative Solutions Sławomir Pietrzyk, company based in Piaseczno near Warsaw, POLAND, Pulawska 45b, TAXID: 6571079340, REGON Number 140388004.

§1 General terms

 1. The terms of use determine the rules of use of the Store, ordering of products available, delivery of product, software or digital content, payments, cancellation of the order, consumer right to withdraw from the contract and complains issuing and handling terms.
 2. Internet connected user device with internet browser, as well as e-mail address are needed to use of the Store, including review of products and ordering.
 3. User is obliged to withhold from any activities which could disrupt the proper performance of the Store, especially not to interfere in the content or any technical elements.
 4. The Store will be not responsible for any disruptions, including breaks in functioning, caused by vis majeure, unlawful acts of any third person and / or incompatibility of the Store with device, software or technical infrastructure used by User.
 5. Registration is not obligatory for the simple overview of products, however placing an orders requires registering and logging-in or one-time disclosure of the personal and address data needed to perform payment and delivery.
 6. Payments by credit card are operated by PayLane Sp z o.o., company based in Gdansk, Poland (http://paylane.pl).

§2 Registration

 1. The registration in the Store (establishing your Customer Account) is possible after filling of register form, acceptation of this Terms of Use and agreement for personal data processing, in the scope necessary for contract conclusion, change, solving as well as proper performance of orders, delivery and payments made by User.
 2. Registration in the Store, as well as using all its functions is free-of-charge.
 3. Having once created your Customer Account, you can easily log-in using User name and Password indicated during registration.
 4. For permanent removal of Customer Account, please send u san e-mail from the same e-mail address which you used during registration.

§3 Terms and conditions for Shopping

 1. Products, services and content available in our Store in freeware, demo or any other free-of-charge form are precisely described as „free” and can be downloaded by user, despite logged or not, after the acceptance of the Product License terms and submission of basic personal data, including e-mail address and acceptance for receiving of newsletter.
 2. To log in, please use the same User name and password you indicated during your registration. All the data (except User name) can be changed by you in your Uses Account.
 3. User with registered Account can fully enjoy all of the Store functionalities, including ordering of available products.
 4. Any problems or inconveniences concerning Store performance are welcomed to be sent at support@is-wireless.com. Products or services complaints can be issued accordingly to §8 of this Terms, at the same address.
 5. All abovementioned complaints will be answered within max 14 days from their submission.
 6. User is obligated to keep his/her Login and Password secret. The owner of User Account is fully responsible for all and any performance made from this Account after logging in, within the limitations of commonly binding law, and Password is fully confidential and known solely by User him/herself.

§4 Products information

 1. All information on products, services or content available in Store state an invitation to conclusion of contract, but not an binding offer.
 2. Products and services presented in Store can be a subject of License Terms or Service Terms. User should read those terms before purchasing. All the Licenses and Terms are easily available on all product pages and User confirms their acceptance before payment.
 3. Store owner reserves the right to change products availability, descriptions, prices, announcing or canceling any promotional actions. Such changes are not influencing anyhow the orders made before this change and cannot be a reason or base for any of User demands.

§5 Placing a purchase order

 1. User can place an order for products available in Store 7 days a week, 24 hour a day.
 2. To place an order it is needed to:
  1. Choose the product and click „to the basket” „buy now” or similar button
  2. Choose payment form
  3. Fill the data of Purchaser and address (e-mail for software or digital content) at which the product is to be delivered
  4. Fill the data to be invoiced
  5. Click “purchase with payment” or similar button
  6. Execute payment by credit card or money transfer.
 3. Placing an order means that the Store received an offer of contract.
 4. After the placing of order, confirmation will be sent at e-mail address defined in User Account or declared during ordering made by not logged in User. This confirmation states an acceptance of offer by Store.
 5. In case of inability to proceed with the order, including shortage of product or technical restrictions, within the time prescribed below, the Store will inform User about cancelation or delay of delivery, sending an e-mail at the address defined in Users Account, without any delay.
 6. In case of mistake or error made by User, defining wrong or incorrect e-mail address, the Store will be not responsible for lack or delay of delivery of products, software or content.

§6 Payment methods

 1. The Store accepts following payment methods:
  1. credit card,
  2. bank money transfer.
 2. The time of acceptance of payment on the Store bank account is taken as a moment of payment execution.
 3. User is able to follow his payment status after logging into the User Account.

§7 Ordered products delivery

 1. After the payment is successfully done, the Store will grant User access to the software, service or content immediately. Access to products bought is also possible from Users Account, however it is strongly recommended to download all products bought and save them on Users disc or memory card.
 2. Software bought in the Store may require an activation to be installed or run. In this case proper performance of software is prescribed in instructions stated in “readme file”. Usually, User is asked to generate an C2V file and to send it at support@is-wireless.com
 3. After C2V request from certain one computer (working station) the Store shares with User an activation code file (V2C) without delay, max. 72 hours. Sending V2C file means that service is started or content is delivered (see §9 p.2).
 4. User activates V2C file, authorizes software on his computer and can use delivered software.
 5. In case of mistake or error made by User, defining wrong or incorrect e-mail address, the Store will be not responsible for lack or delay of delivery V2C code file.

§8 Complaint procedure

 1. Any complaint shall be sent by e-mail at support@is-wireless.com
 2. The Store will answer the complaint within 14 calendar days from receiving it and will inform User about further steps.
 3. In case the complaint is solved in favor of User – Store will immediately remove the failure, removing or repairing purchased product or replacing product/software. This does not affect consumer right to claim price reduction or withdraw from the contract, accordingly to binding laws of consumer protection. In case that repair or replacement of product are not possible, the Store will return price paid to the User.
 4. The User, purchasing product for the aim directly connected with his/her business activity (not consumer) has also the right to complain, however the Store responsibility is limited to the price paid in this case.

§9 Order cancellation or withdrawal from the contract.

 1. User who is a consumer has the right to withdraw from the contract concluded with Store within 14 calendar days, with any or without reason, without any costs.
 2. The right to withdraw expires, if contract was concluded to:
  1. provide a service, and the Store provided this service within this 14 days period, after the consumer approval, that withdrawal will not be possible in case of earlier delivery,
  2. provide digital content online, without material carrier (like CD or pendrive), and the Store provided this content within this 14 days period, after the consumer approval, that withdrawal will not be possible in case of earlier delivery.

§10 Payment returns

 1. The Store will return the payment to the user immediately, no longer than within 14 calendar days, if:
  1. User successfully withdrawn from the order or part of the order, paid before delivery
  2. User’s complaint was justified and recognized by the Store and replacement, fixing of product or price reduction were not possible or not reasonable.
 2. The Store will execute payment return on Users bank account (including account dedicated to credit card), from which the payment was executed by User.
 3. If User paid the order from bank account owned by a third person, return will be made on this account.

§11 Promotions & discounts

 1. The Store is entitled to place and conduct promotional sales on its webpage (hereinafter Promotions).
 2. Promotions terms can demand typing a discount code during ordering.
 3. User is not allowed to combine two or more Promotions, unless it is literally stated otherwise in Promotion terms.

§12 Personal data

 1. User hereby agrees that the Store has the right to process personal data given during account registration or ordering procedure. Data disclosure is voluntary for User, however it can be necessary for proper purchasing and delivery execution.
 2. The Store is processing personal data for electronic service, content and product providing, as well as execution of concluded contracts. After User allowance, personal data may be used also for marketing purposes.
 3. User has the right to access, correct and delete his / her personal data. This can be done from Users Account after log-in as well as by e-mail support@is-wireless.com .
 4. User declares that all personal data given is correct and real.
 5. Detailed info on personal data protection can be found in Privacy policy document on the Store webpage.

§13 Newsletter

 1. User can agree to receive marketing information, including electronic means of communication, by choosing such an option in register form. After agreed, User will receive an electronic Newsletter of the Store and other information about products, services and content available in the Store.
 2. Abovementioned data processing for marketing purposes can be canceled at any time, by sending an e-mail at support@is-wireless.com .

§14 Final terms

 1. Information about products, services and contents placed on the Store webpage does not constitute an offer, defined in Polish Civil code.
 2. Best effort will be made by the Store to ensure higher possible level of service, however the Store will never be responsible for temporary break and suspensions caused by necessity of maintenance, evaluation, hardware upgrades or updates of software.
 3. The Store will be not responsible for blocking of e-mail messages by server administrators, as well as deleting, removing or blocking of e-mails by Users hardware or software (firewalls, security software).
 4. For all issues not covered by this terms Polish law shall apply. For consumer contracts Consumers Rights Directive stays in force.
 5. All products, services and content brand names, photos, graphical templates and logos, used on the Store webpage can be subject of Intellectual Property Rights, including legal protection and reservation.
 6. User accepting this Term agrees for collection of statistical data of his presence and performance in the Store. Data is collected automatically and may be used for customers activity evaluation.
 7. For statistical purposes, as well as to ensure the highest level of service, the Store uses information saved by servers on Users device and process this information any time in course of web browser is active (cookies). User can change settings of his / her browser and block/alert cookies performance. However, blocking of cookies may cause inconvenience in Store access or performance. More info about our cookie policy can be found in Privacy policy on the Store webpage.
 8. All the disputes between the Store and User will be settled by court appropriate to the Store registered office. User, who is a consumer is not forced by above and may issue a dispute to other court, accordingly to commonly binding laws
 9. The Store is allowed to implement changes into this Terms, for any technical, legal or other reasons. All purchase orders placed by Users before the changes came into a force, will be proceeded accordingly to previous Terms.
 10. This terms comes into force on 2 May 2016 r.